โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจำปี (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ. 2563

19 พ.ย. 2019 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 80

 การประชุมก่อนออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี (ต่อเนื่อง) ประจำปี พ.ศ.  2563