ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 10:23:04 1,240

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

             ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านดินดำ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดศรีสะเกษ ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอยางชุมน้อย ประมาณ 11.50 กิโลเมตร โดยแสดงให้เห็นตามแผนที่ได้ดังนี้  
             พื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ทั้งหมดประมาณ 18,856.75 ไร่ พื้นที่ 30.06 ตารางกิโลเมตร แสดงได้ดังนี้     
             พื้นที่เพื่อการเกษตรกร         จำนวน   17,718  ไร่  แยกได้  ดังนี้     
                     -  พื้นที่นา                   จำนวน   15,718  ไร่     
                     -  พื้นที่นา                   จำนวน   15,718  ไร่      
                     -  พื้นที่ไร่                    จำนวน        127  ไร่     
                     -  พื้นที่ไม้ผล  ไม้ยืนต้น จำนวน        545  ไร่     
มีอาณาเขตติดต่อกับเขตตำบลต่างๆ ดังนี้           
     ทิศตะวันออก    เขตติดต่อกับ อบต.บัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
     ทิศตะวันตก      เขตติดต่อกับ แม่น้ำมูล และอบต.คอมกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
     ทิศเหนือ          เขตติดต่อกับ อบต.ยางชุมใหญ่ และอบต.บึงบอน อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ            
     ทิศใต้              เขตติดต่อกับ แม่น้ำมูล