ปรับปรุงล่าสุด 23 ธ.ค. 2021 10:18:20 966

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์

ตำบลลิ้นฟ้า  เมืองหน้าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม 
 ตักบาตรเทโว  งานบุญปลอดเหล้า  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 

พันธกิจ

1. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน     
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชา
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว     
4. ส่งเสริมการศึกษา     
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
6. พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล     
7. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น