วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรับปรุงล่าสุด 17 ต.ค. 2021 19:09:44 146

 

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  วิสัยทัศน์

ตำบลลิ้นฟ้า  เมืองหน้าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม 
 ตักบาตรเทโว  งานบุญปลอดเหล้า  ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง


 

พันธกิจ

1. พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน     
2. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชา
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยว     
4. ส่งเสริมการศึกษา     
5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม     
6. พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล     
7. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น     
           

 

TOP