เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่งรถบรรทุกดีเซลแบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5 มี.ค. 2020 16:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 12

TOP