เข้าร่วมการรับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

เข้าร่วมการรับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565

9 ธ.ค. 2022 11:55:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 47

    วันที่ 9 ธันวาคม 2565 นายอุดร จำปาเรือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้เข้าร่วมการรับใบประกาศเกียรติคุณ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศรีพฤทเธศวร ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

TOP