ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า

11 ส.ค. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 99

TOP