องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
ตำบลลิ้นฟ้า เมืองหน้าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ตักบาตรเทโว งานบุญปลอดเหล้า ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 • วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสุวัฒน์ ด้วงฉีด นายอำเภอยางชุมน้อย ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, รพ.สต.ตำบลลิ้นฟ้า และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลลิ้นฟ้าหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12 มีประชาชนได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติอัคคีภัยครั้งนี้จำนวน 5 ครัวเรือน
 • เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านลิ้นฟ้า ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
 • เมื่อวันที่ ๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการ โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๕
 • ขอเชิญประชุมเพื่อจัดทำโครงการเพื่อบรรจุเข้าในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เพิ่มเติม พ.ศ. 2566-2570)
 • ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า
 • ร่วมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล(ข้าวสาร อาหารแห้ง)
 • เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดบ้านผักขะ
 • เมื่อวันที่ ๒๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการจัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วัดบ้านลิ้นฟ้า
 • ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการโชวเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูง และได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า
 • เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานกิจการสภา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
 • -

  เอกสารประกาศภาษาอังกฤษ
   

  อำนาจหน้าที่
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนปฏิบัติการประจำปี

  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี

                      
       ข่าวสาร อบต.ลิ้นฟ้า
   

   

  ข่าวสาร

  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 20 จาก 82 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์
  ไม่พบผลลัพธ์

  หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  แสดง 1 ถึง 5 จาก 46 ผลลัพธ์
  #หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
  1การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online
  [เอกสาร word]
  สน.คท.มท 0808.2/ว191123/06/256524/06/2565
  2ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ
  [เอกสาร word]
  กพส.มท 0810.4/ว191524/06/256524/06/2565
  3แนวทางการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ตามเกณฑ์การประเมินฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [เอกสาร word]
  กศ.มท 0816.3/ว189323/06/256524/06/2565
  4การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
  [เอกสาร word]
  กยผ.มท 0815.3/ว191624/06/256524/06/2565
  5การจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) กรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2562 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน)
  [สิ่งที่ส่งมาด้วย1]
  สน.บถ.มท 0809.4/ว2623/06/256524/06/2565

  กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า

  แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่สำคัญ

  ไม่พบผลลัพธ์

  ผลิตภัณฑ์ในตำบล

  ไม่พบผลลัพธ์

  บริการประชาชน

  สำนักปลัด
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองคลัง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองช่าง
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ไม่พบผลลัพธ์
  กองสวัสดิการสังคม
   ไม่พบผลลัพธ์

  ปฏิทินงาน

  หนังสือ/วารสาร/เอกสาร อิเล็กทรอนิกส์

  คลังความรู้

  ลิงก์ที่น่าสนใจ


  TOP