แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนปรับเกรด สายบ้านลิ้นฟ้า ไปห้วยสีใคร หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนปรับเกรด สายบ้านลิ้นฟ้า ไปห้วยสีใคร หมู่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2 พ.ย. 2022 09:00:00 คำสั่งภายใน อบต.ลิ้นฟ้า 17

TOP