ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า

ประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า

8 มิ.ย. 2022 15:20:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 58

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐ : ๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๒ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ กองการศึกษาฯได้เชิญคณะกรรมการ
สภาวัฒนธรรมตำบลลิ้นฟ้า เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเสนอโครงการเพื่อเข้าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในรูปแบบโครงการที่เสนอมี ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟตำบลลิ้นฟ้า

TOP