ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการโชวเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูง และได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า

ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการโชวเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูง และได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า

28 พ.ค. 2022 15:55:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 29

เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม 2565 เวลา ๑๓ : ๐๐ น. ที่ โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า  อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า พร้อมด้วยพร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.และผู้นำชุมชนบ้านลิ้นฟ้า ร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟพร้อมส่งเสริมสนับสนุนเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานสร้างความรักความสามัคคีพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านชุมชนโดยมีการโชวเซิ้งขบวนนางรำและจุดบั้งไฟขึ้นสูง และได้ร่วมทำบุญผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลิ้นฟ้า ม.10 บ้านลิ้นฟ้า ต.ลิ้นฟ้า อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ                                                                         -สร้างโดมเอนกประสงค์สำหรับเด็กฯ                                                          
-เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนการสอน                                                    -อีกทั้งมีโดมเอนกประสงค์ให้บริการแก่ชุมชนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ  
โดยการร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

TOP