แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดินดำ-คลองน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แต่งตั้ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงานสำหรับการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านดินดำ-คลองน้ำ บ้านดินดำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1 ก.ค. 2022 10:05:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 44

TOP