เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด

เรื่อง กำหนดราคากลาง จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ สำนักงานปลัด

27 พ.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 78

TOP