องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

26 ม.ค. 2024 10:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 136


วันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2567

          ภาพถ่ายกิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy  จากการปฏิบัติหน้าที่
เมื่อวันที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้าได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกคน จำนวน 62 คน เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ โดยมี นายอุดร จำปาเรือง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า เป็นประธานเปิดการชุม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบายและความรู้ในเรื่อง “นโยบาย NoGift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้ารับทราบแนวทาง DOs & amp; Don’ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต บุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี เป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ การสร้างวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมในหัวข้อซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 TOP