สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ศพด.บ้านลิ้นฟ้า

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2567 ศพด.บ้านลิ้นฟ้า

16 พ.ค. 2024 09:00:00 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 45TOP