มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

29 เม.ย. 2022 08:27:00 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ลิ้นฟ้า 448TOP