มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย และมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ

29 เม.ย. 2022 08:30:01 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ลิ้นฟ้า 260TOP