งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมถึงการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

งดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อรวมถึงการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

11 เม.ย. 2022 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ อบต.ลิ้นฟ้า 17

TOP