การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชิ้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชิ้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1 ต.ค. 2021 09:00:00 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลิ้นฟ้า 336

TOP