ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
11 พ.ค. 2022 11:50:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 11
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. งานสาธารณสุข ได้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ ณ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม เพื่อเป็นการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
6 พ.ค. 2022 16:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 22
เมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. งานกิจการสภา ได้จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า สมัยสามัญ สมัยที่๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
งานพัฒนาชุมชน ได้ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
25 เม.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 14
เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.งานพัฒนาชุมชน ได้ประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ...
ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย บ้านผักขะ หมู่ที่ ๑๒
4 เม.ย. 2022 11:06:46 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 27
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา  ๑๐.๐๐ น   นำโดยเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ  ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย  บ้านผักขะ หมู่ที่  ๑๒
กิจกรรมแสดงออกทางสัญลักษณ์ตามประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ (No Gift policy) เพื่อเสริมสร้างการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565
21 มี.ค. 2022 11:25:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 81
                    วันที่ 21 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ได้จัดกิจกรรมแสดงออกทางสัญลักษณ์ตามประกาศเจตจำนงไม่รับของขวัญ (No Gift policy)...
ลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่บ้านผักขะ หมู่ที่ 12 ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 5 ครัวเรือน
21 มี.ค. 2022 09:00:00 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 31
วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายธรรมศักดิ์  สว่างวงษ์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอยางชุมน้อย พร้อมด้วยนายอำไพ บุญสาร สาธารณสุขอำเภอยางชุมน้อย นายสำราญ  มหาทอง ท้องถิ่นอำเภอยาง...
กิจกรรมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
25 ก.พ. 2022 08:25:01 กิจกรรม อบต.ลิ้นฟ้า 77
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า ร่วมกับปกครองอำเภอยางชุมน้อย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่ว...